Externe experts


Wie werken er nog meer op of voor de St. Jozefschool?

Logopedist | Jeugdgezondheidszorg | Onderwijsbegeleidingsgroep | Passend Onderwijs Zuid Kennemerland
(Klik op de namen voor meer informatie)

Behalve de groepsleerkrachten zijn er diverse externe specialisten actief op de St. Jozefschool. Zij voeren schoolbrede controles uit op hun vakgebied en begeleiden kinderen met specifieke leer- of ontwikkelingsproblemen.

Logopedist          

De logopedist, Mariëlle Dijkstra, is vanuit de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude actief op onze school. Zij onderzoekt en behandelt wekelijks kinderen met spraak-, taal- en stemstoornissen. Daarnaast test zij jaarlijks alle kinderen van groep 2 op communicatieproblemen. Indien noodzakelijk neemt de logopedist deel aan overleg met de GGD-afdeling Jeugdgezondheidszorg, de Onderwijsbegeleidingsgroep of andere externe deskundigen.
 

Het telefonisch spreekuur van de logopedist is op maandag van 16.30 tot 17.30 uur. Het telefoonnummer hebt u gekregen op de brief die de leerkracht aan uw kind heeft meegegeven.

Meer over de praktijk van Mariëlle Dijkstra

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid-Kennemerland

Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland
Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland.
Aan onze school is een team van een JGZ arts, JGZ verpleegkundige en een JGZ assistente verbonden. De taak van de jeugdgezondheidszorg is het begeleiden van de groei en de ontwikkeling van uw kind.
U kunt als ouder aan de JGZ vragen stellen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen. Deze vragen kunt telefonisch en tijdens preventieve gezondheidsonderzoeken stellen ( telefoonnummer 023-7891777, 7,5 cent per gesprek + gebruikelijke kosten). Of via frontofficejgz@vrk.nl 
Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland maakt deel uit van het centrum voor jeugd en gezin.

Gezondheidsonderzoek voor 5 jarigen en kinderen in groep 7                                
Kinderen worden op vaste momenten, zoals is vastgelegd in het landelijke basistakenpakket van de JGZ gevolgd. Binnen de basisschoolperiode is er een preventief gezondheids- onderzoek voor de 5 jarigen ( in het jaar dat een kind 5 jaar wordt) en groep 7 leerlingen.
Beide onderzoeken bestaan uit de volgende onderdelen: 
Zorg advies team
Op school is overleg met de intern begeleider van onze school en onder andere de JGZ verpleegkundige van GGD Kennemerland. Alle leerlingen waar zorgen over zijn, kunnen tijdens dit overleg worden besproken. Dit overleg draagt bij aan tijdige signalering en beoordeling van problematiek en verwijzing naar passende hulpverlening. Indien er vervolgstappen nodig zijn, wordt u als ouder daarvan vanzelfsprekend op de hoogte gebracht. Ook leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden in het zorgoverleg besproken. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.                                     
Meer over de GGD Zuid-Kennemerland
 

Onderwijs Advies Dienst

Onderwijs Advies Dienst heeft twee taken. Enerzijds adviseert de OA groep over nieuwe lesmaterialen en -methoden en biedt zij daarvoor nascholing aan leerkrachten. Anderzijds ondersteunt de OA groep scholen bij het begeleiden en helpen van kinderen met leer- of gedragsproblemen.

In het laatste geval kunt u met de OA groep te maken krijgen. De OA groep heeft psychologen en pedagogen in dienst die kinderen met leer- of gedragsproblemen onderzoeken. Zij speuren de oorzaken van de problemen op en geven ouders en school adviezen over de aanpak ervan. Tot de mogelijkheden - maar pas als de middelen van de basisschool zijn uitgeput - behoort het advies om een kind te laten overstappen naar het speciaal basisonderwijs.

U kunt de OA groep bereiken op telefoonnummer (023) 510 00 00.

Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland

De Jozefschool maakt deel uit van het samenwerkingsverband Zuid Kennemerland.

De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, is een samenwerking van 23 schoolbesturen. In totaal telt dit verband 75 scholen voor basisonderwijs, 5 scholen voor speciaal basisonderwijs en zeven scholen voor speciaal onderwijs. De scholen die deelnemen aan het SWV tellen in totaal ongeveer 21.000 leerlingen.

De algemene doelstelling van het samenwerkingsverband is:

“Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat wij onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.”

Dit leidt tot de volgende zeven doelstellingen voor het samenwerkingsverband:

 

De intern begeleider heeft regelmatig contact met een consulent van het Samenwerkingsverband.
Voor vragen kunt u altijd bij haar terecht.

Ouders kunnen ook met al hun vragen terecht bij het Onderwijsloket. Het Onderwijsloket helpt ouders om de juiste weg te vinden naar de school met de beste mogelijkheden voor hun kind. Het onderwijsloket is een onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennmerland en heeft speciaal voor u een consulent aangesteld die onafhankelijke voorlichting en advies geeft.
Ons Samenwerkingsverband vindt dat ouders een belangrijke rol hebben bij de invulling en het kiezen van een passend onderwijsaanbod. Het is door alle termen, regels en procedures soms moeilijk om een gelijkwaardige partner te zijn. De consulent helpt u, zodat u samen met de school kan bepalen wat een passende onderwijsplek is voor uw kind. De consulent geeft u onafhankelijke voorlichting en advies.

Met welke vragen kunt u terecht bij het Onderwijsloket?