Praktisch


Hier vindt u alle praktische informatie op een rij over het ‘schoolleven’ op de St. Jozefschool. 

Aanmelding en toelating | Eten en drinken | Fietsen | Gedragregels |Gymnastiek | Huiswerk | Hoofdluis|  Informatie- & Advieslijn |Inzittendeverzekering | Jeugdbladen | Kijkavonden | Klachtenregeling |Klassenbibliotheek | Kleding | Leerplicht | Mobiele telefoons | Nieuwsbrief |Ongevallenverzekering | Ouderavonden | Oudercontactavonden en rapportenOverblijven | Parkeren voor de school | Roken | Schooltijden | Sponsoring |Telefoneren naar school | Veiligheidsbeleid | Verjaardagen | Verlof leerkrachtVerlof leerling | Verloren en gevonden voorwerpen | Ziekte leerkracht |Ziekte leerling

Aanmelding en toelating

Hebt u uw kind aangemeld bij de St. Jozefschool? Dan neemt een leerkracht zo’n twee maanden voordat uw kind vier wordt, contact met u op. Het is dan inmiddels bekend in welke kleutergroep uw kind is ingedeeld. U kunt met de leerkracht afspraken maken over enkele wenochtenden. Voor de vierde verjaardag is er ruimte voor maximaal vier dagdelen en een hele dag om te wennen. Meteen na de vierde verjaardag verwachten we uw kind tijdens de eerste veertien dagen tijdens de ochtenden op school. Eventueel kunnen we in overleg anders besluiten.

Eten en drinken

U kunt uw kind voor de ochtend een tussendoortje (fruit of koek) en iets te drinken meegeven. Liever geen snoep of kauwgom. Ook willen we u vragen het meegeven van snoep voor de lunch zo veel mogelijk te beperken. Hetzelfde geldt voor trakteren. Natuurlijk is dat spannend en leuk, maar we zien liever fruit of kaas als traktatie dan lollies, toverballen en knotsen. De kinderen mogen bovendien geen snoep meekrijgen voor de tussenschoolse opvang.

Fietsen

De stallingsruimte van de school is beperkt, waardoor er kans bestaat op beschadigingen. De kosten van schade of diefstal zijn voor eigen risico. Er mag niet worden gefietst op het schoolplein.

Gedragsregels

De school heeft regels opgesteld voor het gedrag in de klas, in de gang en op het schoolplein. We handhaven deze regels niet alleen, we leren kinderen ook hoe ze op een verstandige manier conflicten kunnen oplossen. 

In noodgevallen kan de directeur besluiten tot schorsing van een leerling. Zo’n tijdelijke maatregel geschiedt door de schoolleiding in overeenstemming met de lerarenvergadering. Een besluit tot definitieve verwijdering van een leerling geschiedt door het schoolbestuur in overeenstemming met de schoolleiding en lerarenvergadering. Een dergelijk besluit wordt onmiddellijk door de schoolleiding gemeld aan de leerplichtambtenaar. Voor het schoolbestuur een besluit tot definitieve verwijdering kan nemen, moet een andere school bereid worden gevonden de leerling toe te laten. Deze voorwaarde vervalt als kan worden aangetoond dat de schoolleiding gedurende acht weken zonder succes heeft gezocht naar een nieuwe school.

Gymnastiek

De gymlessen worden verzorgd door de groepsleerkrachten. Kan uw kind om een of andere reden niet deelnemen aan de gymlessen? Deel ons dat dan graag schriftelijk mee.

Groep 1 en 2
Spelen vindt buiten, in de klas en de gymzaal plaats, want de speelzaal is in gebruik als klaslokaal voor groep 2. De gymlessen zijn op maandagmiddag en donderdagochtend, in de gymzaal van onze school. Hiervoor zijn gymkleding en gymschoenen met elastiek of klittenband nodig (vergeet niet de naam van uw kind erin te plaatsen!). Schoenen en kleding worden opgeborgen in een gymtas die door de school ter beschikking wordt gesteld en aan de kapstok op school blijft hangen.

Groep 3 t/m 8
De gymlessen vinden plaatsen in de gymzaal van onze school en worden gegeven door de groepsleerkachten. De leerlingen hebben een gymbroek, shirt of gympakje en gymschoenen (zonder zwarte zolen!) nodig. De gymschoenen mogen niet op straat zijn gebruikt. Vergeet niet de naam van uw kind in de schoenen en kleding te noteren. Schoenen en kleding dienen na elke les mee naar huis te worden genomen! Dan is de kans op zoekraken kleiner en hebt u gelegenheid om de kleding te wassen. Hieronder vindt u het rooster:

groep 1-2 A dinsdag  12:45-13:30 donderdag 8:30-9:15
groep 1-2 B dinsdag 13:30 - 14:15 donderdag  9:15-10:00
groep 3 woensdag   vrijdag  
groep 4 woensdag   vrijdag  
groep 5 woensdag   vrijdag  
groep 6 woensdag   vrijdag  
groep 7/8 woensdag   vrijdag  

Huiswerk

In groep 4 beginnen de kinderen met huiswerk in de vorm van dicteewoorden. Vanaf groep 5 krijgen kinderen af en toe huiswerk mee als ze moeten leren voor een proefwerk. In groep 7 breiden we dit uit met wekelijks huiswerk, variërend van rekenen of taal tot topografie of een project. Zo kunnen de kinderen voorzichtig wennen aan de regelmaat van huiswerk en de manier waarop ze dit werk over de week moeten inplannen. Kijk eens mee het huiswerk van uw kind; de meeste kinderen ervaren dat als prettig. Heeft u vragen over het huiswerk? Neem dan contact op met de groepsleerkracht.

Hoofdluis

Hoofdluis is op veel scholen een regelmatig terugkerend probleem en het is moeilijk om er vanaf te komen. Dat komt omdat hoofdluis erg besmettelijk is. Hoofdluis verspreidt zich razend snel. Hoe eerder u erbij bent, hoe kleiner de kans dat de hoofdluis zich uitbreidt. Vaak controleren is dus belangrijk, zowel thuis als op school. In dit protocol geven wij u eerst wat informatie over de hoofdluis en hoe je hoofdluis kunt behandelen. Daarna volgt een stappenplan wat wij op school doen om hoofdluis zoveel mogelijk te voorkomen.

Lees hier ons luizenprotocol.

Informatie- en advieslijn

Er is een speciale advieslijn voor ouders over onderwijs. U kunt deze advies tussen 10.00-15.00 uur kosteloos bellen op 0800-5010. U kunt ook kijken op www.50tien.nl

Inzittendenverzekering

Regelmatig doen leerkrachten een beroep op ouders om kinderen te begeleiden naar een bepaalde activiteit. Het vervoer geschiedt dan veelal per auto. Het is van groot belang dat u bij het vervoer van kinderen in uw auto een inzittendenverzekering hebt. Wij hopen dat het nooit gebeurt, maar bij een ongeval bent u dan gedekt voor eventuele schade. 

Jeugdbladen

Via de school kunt diverse jeugdtijdschriften bestellen: Bobo voor groep 1/2, Okki voor groep 3/4 en Taptoe voor groep 5-8. Het Engelstalige Hello You is bestemd voor groep 7/8. U kunt de bladen bestellen met of zonder vakantieboeken. Aan het begin van het schooljaar geven we uw kind een bestelformulier mee. Let op: de school draagt alleen zorg voor bestelling en verspreiding. De betaling regelt u rechtstreeks met de uitgever, via een machtiging dan wel het invullen van een acceptgiro.

Kijkavonden

Ook dit jaar houden we weer diverse kijkinloopavonden. U kunt dan samen met uw kind naar school komen om te zien wat de groepen hebben gemaakt. Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de datums.

Klachtenregeling

Overal waar wordt gewerkt, ontstaan er misverstanden en worden fouten gemaakt. Ook op school. Erover mopperen op het schoolplein heeft geen zin; samen streven naar een goede oplossing wel. Komen we er toch niet uit, dan bestaat er de mogelijkheid om externe deskundigen in te schakelen. Daartoe heeft het bestuur van de school het landelijk model klachtenregeling ondertekend. U kunt deze regeling inzien bij de directie en de contactpersoon klachten.

De contactpersoon klachten op onze school is Tiny Wit. U kunt bij haar terecht voor een vertrouwelijk gesprek als u problemen hebt met de manier waarop de school een bepaalde kwestie aanpakt. Zonodig kan zij u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school (ook beschikbaar voor uw kind) of de klachtencommissie voor het katholiek onderwijs, waarbij het bestuur zich heeft aangesloten. Deze commissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur over eventuele maatregelen.

Klassenbibliotheek

Elke groep heeft een eigen bibliotheek. De boeken in deze bibliotheek zijn alleen voor gebruik op school en mogen dus niet mee naar huis worden genomen. Het is dus raadzaam ook een (gratis) abonnement op de openbare bibliotheek te nemen. Als kinderen toch boeken mee naar huis nemen voor het maken van huiswerk, dan mogen deze alleen in een nette tas worden vervoerd. Schade aan boeken is voor rekening van de ouders.

Kleding

We verwachten van leerlingen en ouders dat ze gepaste en niet-aanstootgevende kleding dragen. Onder aanstootgevende kleding verstaan we ook kleding die nadrukkelijk uiting geeft aan een politieke of religieuze overtuiging. Verder willen de leerkrachten de kinderen in de ogen kunnen kijken zonder eerst een pet of ander hoofd(be)deksel te moeten verwijderen.

Leerplicht

In de Leerplichtwet staat dat leerplichtige kinderen (5 t/m 17 jaar) de school moeten bezoeken. Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van het kind of doktersbezoek. In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk. Hieronder een overzicht.
 

Verlof voor religieuze feestdagen

Wanneer een kind “plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levensovertuiging” kan hiervoor verlof worden verleend onder de volgende voorwaarden:

Verlof voor extra vakantie

Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de “specifieke aard van het beroep” van één van de ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen). In dat geval kan bij de directeur van de school verlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De directeur kan in deze gevallen één maal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie in dat jaar.

Voor vliegend personeel van luchtvaartmaatschappijen geldt dat zij moeten kunnen aantonen een afwijzing te hebben gekregen op een aantal binnen de schoolvakantie(s) vallende aanvragen voor vakantie. Alleen dan mag de school verlof voor maximaal tien schooldagen toestaan.

NB: alleen een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van verlof voor extra vakantie. Er mag geen verlof worden verleend op grond van organisatorische problemen bij de werkgever. Het moet gaan om “onoverkomelijke bedrijfseconomische bezwaren”.

Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:

 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Bij gewichtige omstandigheden gaat het volgens de wet om “buiten de wil van ouders en kind gelegen situaties”. Voor deze omstandigheden kan verlof worden aangevraagd. Te denken valt aan:

Bij de bolletjes 2 t/m 4 geldt dat wordt geadviseerd hiervoor buiten Nederland maar binnen Europa maximaal 5 dagen toe te kennen, buiten Europa maximaal 10 dagen, indien dit aantoonbaar noodzakelijk is voor de reis en het verblijf.

Onder gewichtige omstandigheden vallen niet:

Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:

 

Procedure

Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan bij de directeur van de school een aanvraagformulier gehaald worden. Dit formulier moet door de ouder(s), geheel en naar waarheid ingevuld, ingediend worden compleet met relevante aanvullende stukken.

Wanneer een aanvraag voor verlof wordt afgewezen en ouders zijn het met deze beslissing niet eens, dan kunnen zij hiertegen bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift op te stellen dat wordt ingediend bij de persoon die het besluit genomen heeft. Hierin moeten minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen:

Gelijktijdig met het bezwaar kan een aanvraag voor een voorlopige voorziening worden ingediend. Dat kunt u doen bij de rechtbank

Geen toestemming, toch weg?

Wanneer een ouder geen toestemming heeft voor extra verlof voor zijn/haar kinderen en de kinderen toch van school houdt, dan is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar zal de ouder(s) in dat geval oproepen en kan ertoe besluiten proces-verbaal op te maken.

Mobiele telefoons

Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan.

Nieuwsbrief

Via de mail  ontvangt u met regelmaat (meestal op de laatste vrijdag van de maand) een informatiebulletin. Hierin zijn de belangrijke evenementen voor de komende periode opgenomen en geven we toelichting op bepaalde activiteiten. We streven ernaar zo veel mogelijk informatie in één keer in de nieuwsbrief te verwerken.

Alle nieuwsberichten kunt u altijd terugvinden op de nieuwssectie van onze website.

Ongevallenverzekering

Via de Stichting heeft de school een ongevallenverzekering afgesloten. Alle kinderen zijn verzekerd via deze collectieve polis. De dekking is van kracht tijdens de schooluren, niet alleen in het schoolgebouw en bijbehorende terreinen, maar ook tijdens het rechtstreeks naar school en naar huis gaan, tot ten hoogste één uur voor of na schooltijd. De verzekering geldt ook voor andere schoolactiviteiten, zolang deze onder toezicht staan van leerkrachten en aangewezen ouders. Let wel, deze verzekering biedt een basisdekking; u kunt altijd zelf een uitgebreidere dekking afsluiten. Meer informatie: Marsh B.V., afdeling overheid/schade, telefoon (020) 541 73 00.

Ouderavonden

Elk jaar organiseren we informatieavonden voor alle ouders, maar soms ook voor een deel van de ouders. Vast op het jaaroverzicht staan de groepsinformatieavonden aan het begin van het jaar. Daarnaast zijn er in de loop van het jaar ouderavonden rond een bepaald thema mogelijk. We brengen u daarvan tijdig op de hoogte via de nieuwsbrief en de kalender op de website.

Oudercontactavonden en rapporten

Voor ouders van kinderen in groep 3 t/m 8 houden we naar aanleiding van de rapporten contactavonden met tienminutengesprekken. De kinderen krijgen drie keer per jaar een rapport mee. Voor groep 8 geldt de uitslag van de Cito-toets als tweede rapport. Na het derde rapport zijn er geen contactavonden. Mocht er toch aanleiding zijn voor een gesprek, dan maken we een afspraak voorafgaand aan de zomervakantie. Hebt u tussentijds behoefte aan een gesprek? Dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht. De directie heeft geen officieel spreekuur, u kunt hem altijd aanschieten.

Overblijven  Tussenschoolseopvang (TSO) 


Voor de kinderen is er gelegenheid om tussen de middag over te blijven. Ze eten in een klas onder toezicht van een TSO-kracht. Veel kinderen maken van deze mogelijkheid gebruik. Voor het overblijven zijn regels opgesteld waaraan zij zich dienen te houden.
De organisatie van de TSO heeft de directie, met instemming van de medezeggenschapsraad, overgedragen aan de Stichting TSO St. Jozefschool Halfweg.
De coördinatie van de overblijf wordt verzorgd door Monique Lippus. Voor vragen en/of opmerkingen die direct betrekking hebben op de overblijf kunt u zich wenden tot de coördinator. Zij  is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar van 9.00 uur tot 14.00 uur op
telefoonnummer 06-22291986.
De administratie van de TSO is in handen van Daniëlle Koekenbier en Peggy Groeneweg.
U kunt bij hen terecht voor al uw vragen/opmerkingen, betalingen en het aanmelden van nieuwe leerlingen. Graag mailen naar: tsojozefschoolhalfweg@gmail.com.

Hoe is de betaling geregeld?
De kosten van de TSO worden betaald door de ouders/verzorgers van de kinderen, die hiervan gebruik maken. Deze kosten houden in: de coördinator, de onkostenvergoedingen van de
TSO-krachten en andere bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld speelgoed, stripboeken en knutselmateriaal.

Voor het schooljaar 2016-2017 zijn de kosten € 1,40.
Dit is de prijs per keer wanneer een kind vast gebruik maakt van de TSO.

Dit geeft het volgende overzicht per schooljaar (op basis van 38 weken)

1x per week €   53,20 3x per week € 159,60
2x per week € 106,40 4x per week € 212,80

Wilt u in termijnen betalen?
Dat kan natuurlijk, maar graag even in overleg met Peggy of Daniëlle
(wanneer er niet betaald is, kan uw kind niet overblijven)

De Stichting TSO St. Jozefschool is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uw kind veroorzaakt. Ook niet voor het zoekraken en/of beschadigen van meegebrachte spullen.

De strippenkaart voor 10 keer overblijven kost € 15,00.
Een gekochte strippenkaart blijft geldig, zolang de prijzen voor de strippenkaart niet wijzigen.
Een keer incidenteel overblijven kan natuurlijk ook. De kosten bedragen hiervoor € 1,60 en moeten op de ochtend van de dag van overblijven zijn betaald aan de leerkracht of TSO-kracht. Het is toegestaan om geld aan uw kind mee te geven in zijn/haar broodtrommel.

Ons rekeningnummer bij de Rabobank in Zwanenburg is: NL27RABO0117053058 t.n.v.
St. TSO Jozefschool Halfweg.
Graag de volledige naam van het kind vermelden.

Schoolmelk

U heeft tevens de mogelijkheid om uw kind gebruik te laten maken van schoolmelk. Het assortiment bestaat uit halfvolle melk en Optimel drink framboos. U kunt uw kind voor de schoolmelk aanmelden op www.campinaopschool.nl.

 

Parkeren voor de school

Vooral bij slecht weer brengen ouders hun kinderen met de auto naar school. Om een goede doorstroming te bevorderen en niemand in gevaar te brengen, verzoeken wij u de snelheid laag te houden en niet te parkeren aan de kant van de school. Laat uw kind niet vlug uitstappen, maar zoek een rustig plekje om te parkeren.

Roken

Op school – en op het schoolplein! – geldt een rookverbod, want onze school is een ‘rookvrije school’. Dit rookverbod geldt ook voor ouders en begeleiders tijdens het brengen en halen van kinderen.

Schooltijden

Om 8.20 uur gaat de deur van de school open. Alle groepen beginnen om 8.30 uur, het begin van de les wordt ingeluid met een bel. Dan begint de les ook echt! Wees dus op tijd om afscheid te nemen van uw kind en blijf na de bel niet hangen op school.

Groep 1 t/m 4
Maandag 8.30-11.45 uur 12.45-15.00 uur  
Dinsdag 8.30-11.45 uur 12.45-15.00 uur  
Woensdag 8.30-12.30 uur    
Donderdag 8.30-11.45 uur 12.45-15.00 uur  
Vrijdag 8.30-11.45 uur    

 

Groep 5 t/m 8
Maandag 8.30-11.45 uur 12.45-15.00 uur  
Dinsdag 8.30-11.45 uur 12.45-15.00 uur  
Woensdag 8.30-12.30 uur    
Donderdag 8.30-11.45 uur 12.45-15.00 uur  
Vrijdag 8.30-11.45 uur 12.45-15.00 uur  

Wilt u uw kind bij ziekte vóór 8.15 uur afmelden? Als uw kind zonder bericht niet op school verschijnt, nemen we vóór 10.15 uur contact met u op.

De kleuters spelen 's middags buiten. Wilt u daarom niet vóór 15.00 uur op het schoolplein staan? Dan kunnen de kleuters rustig blijven spelen.

Sponsoring

De school voert geen actief sponsorbeleid.

Telefoneren naar school

Het opbellen van uw kind op school is alleen in zeer dringende gevallen toegestaan en dan bij voorkeur in de pauzes van 10.00-10.15 uur en 11.45-12.45 uur.

Veiligheidsbeleid

Op grond van de Arbowet moeten scholen net als bedrijven een veiligheidsplan hebben. In de door ons map De Veilige School hebben wij de procedures en protocollen beschreven. Onze school heeft twee bedrijfshulpverleners die jaarlijks worden bijgeschoold. Daarnaast is de directeur de veiligheidscoördinator. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid op school en is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Verjaardagen

Jarig? Natuurlijk mag uw kind dan trakteren. We blijven een voorkeur houden voor andere traktaties dan snoep. Dure traktaties zijn niet nodig, iets kleins is genoeg. Leerkrachten vieren hun verjaardag op school met een feestdag in de groep. Kinderen vinden het leuk om iets te doen voor hun leerkracht. Vaak regelen de Klassenouders een gezamenlijk cadeau namens alle leerlingen. We willen het maken van kleurplaten en tekeningen voor jarige familieleden beperkt houden, hoewel we begrijpen dat het voor de jongere kinderen lastig is om thuis een verrassing voor vader of moeder in elkaar te knutselen. Als u uw verjaardag ruim van tevoren aan ons doorgeeft, laten we de kinderen uit groep 1 en 2 graag iets maken voor de ouders. Voor andere familieleden, zoals opa’s en oma’s, vragen we u thuis samen iets met uw kind te maken.

Verlof leerkracht

Een enkele keer volgen leerkrachten cursussen onder schooltijd of hebben zij een dag buitengewoon verlof. In die gevallen neemt een invalkracht de les over.

Verlof leerling

De leerplicht begint op vijfjarige leeftijd. Vanaf dat moment mag uw kind dus niet zomaar thuisblijven. U zult dan verlof moeten aanvragen. De school hanteert voor verlof de onderstaande richtlijnen.

Bezoek aan huisarts, ziekenhuis, tandarts of therapie
Verlof voor medische doeleinden krijgt u vanzelf, maar wilt u dergelijke afspraken wel vooraf aan de leerkracht melden? We stellen het op prijs als uw kind deze bezoeken zo veel mogelijk buiten schooltijd aflegt.

Huwelijken, jubilea, begrafenissen
Verlof voor speciale gelegenheden vraagt u aan bij de directie. Na toestemming dient u de leerkracht nog wel op de hoogte te brengen van de afwezigheid van uw kind. Voor toestemming is de directie wel gehouden aan de regels in de leerplichtwet. Die komen er in het kort op neer dat verlof voor deze gelegenheden gebonden is aan een maximum van tien dagen per jaar en niet mag worden gebruikt voor vakantie.

Vakantie
Verlof voor vakantie staan we slechts in uitzonderingsgevallen toe. Het is dus niet de bedoeling om eerst een reis te boeken en vervolgens verlof daarvoor aan te vragen. Een verzoek dient u uiterlijk zes weken voor vertrek schriftelijk bij de directie in te dienen. Het verzoek moet gepaard gaan met een werkgeversverklaring waarin staat dat vakantie niet op een ander tijdstip mogelijk is.

Standaardformulier
Voor alle vormen van verlof dient u een standaardformulier in te vullen, dat verkrijgbaar is bij de directie. Het origineel ontvangt u retour, de kopie wordt bewaard in het leerlingdossier. Zo weten we of en hoe vaak u al eerder verlof hebt aangevraagd.

Verlof nemen zonder toestemming
Heeft de directie geen toestemming gegeven voor het verlof en is uw kind toch afwezig? Dan kunnen wij besluiten uw kind te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Indien u bezwaar maakt tegen het besluit van de directie of leerplichtambtenaar, dan kunt u binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State.

Download hier het verzuimprotocol.

Verloren en gevonden voorwerpen

Kinderen raken spullen kwijt – dat gebeurt nu eenmaal. Toch kunt u verdriet voorkomen door bijvoorbeeld oorbellen, sieraden, kettingen, horloges en ringen thuis te laten. Groep 1 en 2 mogen alleen op vrijdag (‘speelgoeddag’) speelgoed meenemen naar school. Zet de naam van uw kind in jassen, laarzen en sportkleding. Maak wanten aan een koord vast. Controleer geregeld of uw kind iets kwijt is.

Ziekte leerkracht

Het ziekteverzuim onder leerkrachten is op onze school gelukkig erg laag. In principe regelen we bij ziekte van de leerkracht een invalkracht. Mocht dat niet lukken, dan proberen we intern een oplossing te vinden. Pas als ook dat door omstandigheden niet mogelijk is, zullen we kinderen naar huis sturen. 

Ziekte leerling

Als uw kind ziek is, meldt u dat schriftelijk, mondeling of vóór 8.15 uur telefonisch op (020) 497 31 57. Mocht uw kind tijdens de les ziek worden, dan proberen we u (meestal telefonisch) zo snel mogelijk te bereiken met de vraag om uw kind op te halen. We sturen kinderen niet ziek naar huis; als we u niet kunnen bereiken, blijft uw kind op school. Zonodig schakelen we zelf medische hulp in. Als meteen een bezoek aan arts of ziekenhuis nodig blijkt, gaan we zelf mee als u nog niet bent gearriveerd.

Bereikbaarheidsformulier
Uit het bovenstaande blijkt hoe belangrijk het is dat ouders of verzorgers goed bereikbaar zijn tijdens schooltijden. Daarom vragen we u aan het einde van elk schooljaar een bereikbaarheidsformulier in te vullen.

^ Top pagina