De oudervereniging


De oudervereniging (OV) kent een breed scala aan taken. Natuurlijk behartigt de vereniging de belangen van ouders en hun kinderen en bevordert ze de contacten met het team. OV-leden hebben namens de ouders zitting in de Medezeggenschapsraad. Een groot deel van de inspanningen gaat zitten in het (mede) organiseren van allerlei activiteiten en evenementen en het daarbij betrekken van zo veel mogelijk ouders. Kortom, de OV doet meer dan u denkt. Elke ouder is in principe OV-lid. Daarom wordt een vrijwillige ouderbijdrage zeer op prijs gesteld.

Ouderraad en werkgroepen

De OV wordt bestuurd door een afvaardiging van ouders, de ouderraad. De leden van de ouderraad zijn verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en de musical. Voor deze activiteiten wordenwerkgroepen samengesteld waarin in elk geval één ouderraadslid zitting heeft. De ouderraad doet tijdig een beroep op ouders om deel te nemen aan werkgroepen. Aan het begin van het jaar krijgt u een overzicht van activiteiten waarvoor u zich kunt inschrijven en waarbij u kunt aangeven op welke dagen u beschikbaar bent.

De ouderraad is ook betrokken bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten, zoals het schoolvoetbal en de avondvierdaagse. Hiervoor is een sportcommissie in het leven geroepen, die ook medeverantwoordelijk is voor de organisatie van de jaarlijkse sportschooldag. Tot slot valt het beheer van hardware en software onder de verantwoordelijkheid van de ouderraad.

Op de OV-jaarvergadering legt het bestuur (financieel) verantwoording af over het voorgaande schooljaar. Ook de overige OV-vergaderingen zijn openbaar. De OV is aangesloten bij de Nederlandse Katholieke Oudervereniging (NKO). De NKO is een landelijke organisatie die nauwlettend de ontwikkelingen in onderwijsland volgt en haar aangesloten leden hierover informeert via een nieuwsbrief en het tijdschrift Ouders en School. Deze media liggen voor elke ouder ter inzage bij de OV-secretaris.De ouderraad bestaat daarnaast uit een groep van klassenouders.

Ouderbijdrage

Om activiteiten te kunnen bekostigen waarvoor de school van het Rijk geen of onvoldoende subsidie ontvangt, vraagt de OV van alle ouders een vrijwillige bijdrage. Er wordt gewerkt met de wettelijk verplichte Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage die elke ouder/verzorger voor ieder kind afzonderlijk ondertekent en voor aanvang van het schooljaar moet inleveren. Van deze bijdrage worden onder meer het schoolreisje, museumbezoeken, de sportdag, diverse vieringen en de uitgave van de schoolkrant bekostigd. Dit jaar is de hoogte van de bijdrage vastgesteld op € 50,- per kind.

Wilt u de bijdrage vóór 1 december 2013 overmaken op rekeningnummer 32.46.15.299 (Rabobank Halfweg/Zwanenburg) ten name van Oudervereniging St. Jozefschool? Alvast bedankt.

Daarnaast vraagt de school eens in de twee jaar een bijdrage in de kosten van de jeugddriedaagse voor de leerlingen van groep (7 en) 8.