De medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) van de school behartigt de belangen van twee groepen: leerkrachten en (namens hun kinderen) ouders. De MR is de gesprekpartner van het schoolbestuur als het gaat om een goede rechtspositie van het personeel, goed onderwijs en een prettig schoolklimaat. De verhouding tussen schoolbestuur en MR is vergelijkbaar met die tussen management en ondernemingsraad van een bedrijf. Net als een OR is de MR bevoegd tot het doen van voorstellen, het kenbaar maken van standpunten, het geven van advies en het al of niet verlenen van instemming met plannen van het bestuur. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in het MR-reglement.

De MR bestaat uit vier leden, die elke drie jaar worden herkozen. Ouders en leerkrachten kiezen elk twee leden uit hun midden.

MR-leden  
  • Sven Kelder, voorzitter
  • Annemieke van Ede, secretaris
  • Marjelle Kraaijenoord
  • Gerben Bouman
 

Binnen de stichting Jong Leren is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) actief. In de GMR worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor de medezeggenschapsraden van alle scholen die deel uitmaken van de stichting
Jong Leren. In de GMR wordt de St. Jozefschool vertegenwoordigd door Albert-Jan de Jong (ouder van onze school). Ook de bevoegdheden van de GMR zijn in een reglement vastgelegd.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wij verzoeken u dit vooraf even aan te geven via de mail.
Nieuws van de medezeggenschapsraad 
Contact opnemen met de medezeggenschapsraad